კნაუფს, ალბათ არ სჭირდება განსაკუთრებული წარდგენა. დღეს ხომ კნაუფის ინდუსტრიული ჯგუფი მოიცავს 200-მდე საწარმოს 50 ქვეყანაში. წლების მანძილზე კომპანიის პროდუქტი მაღალ  ხარისხთან და ფართო ასორტიმენტთან ასოცირდება. სხვა მრავალ პროდუქტთან ერთად, ცალკე აღნიშვნის ღირსია თბო და ენერგოეფექტური საიზოლაციო მასალები, რომლებიც ინოვაციური ტექნოლოგიებით მზადდება და      დამაჯერებლად იკავებს ლიდერის პოზიციებს მშენებლობისა და დიზაინის სფეროში. 

როდესაც თქვენ ირჩევთ კნაუფს, თქვენ შეგიძლიათ დარწმუნებული იყოთ – მაღალი ინოვაციური პოტენციალი მოგცემთ რთული პროექტების რეალიზაციის საშუალებას და რაც მთავარია, მოკლე ვადებში.

   

   AMF ათწლეულების მანძილზე  წარმოადგენს აკუსტიკური პანელების  წამყვან მწარმოებელს  ევროპაში,  რომელიც ქმნის და აწარმოებს მსოფლიო სტანდარტების ინოვაციურ აკუსტიკურ პანელებს. ასევე,         ინდივიდუალური მოთხოვნების გათვალისწინებით, AMF გთავაზობთ კლასიკური დიზაინის ჭერს სპეციალურად შექმნილი სისტემური და ოპტიმალური გადაწყვეტილებებით სხვადასხვა  ტიპის შენობებისთვის იქნება ეს ადმინისტრაციული შენობა, სასწვალო თუ სამედიცინო დაწესებულება და ა.შ

  AMF მიერ შემოთავაზებული ასორტიმენტი მრავალფეროვანია ფუნქციონალურობისა და დიზაინის თვალსაზრისით.  სპეციალური ხაზი  "ხმა,განათება და ელექტროტექნიკა" კი წარმატებით ახდენს განათებისა და მულტიმედიური ტექნოლოგიების ინტეგრირებას ფუნქციონალური ჭერში.

download.png

    Akukon damoukidebeli finuri saproeqto kompaniaa romelic evropis lideria akustikuri, audio, video da ganaTebis proeqtirebaSi. Akukon-ს გააჩნია 25 წლიანი გამოცდილება da aTasobiT proeqti aqvs ganxorcielebuli msoflios mraval qveyanaSi. saqarTvelos farglebSi Akukon-i, 2017 wlidan Semovida da damoukidebel saerTaSoriso standardis proeqtebs sTavazobs qarTvel momxmareblebs. kompania Akukon-saqarTvelos gaaCnia saerTaSoriso akreditacia, proeqtebis dazRveva 1 milioni evros fraglebSi, yavs akreditirebuli amzomvelebi, xarisxis menejerebi da umaRlesi xarisxis teqnologiebi.

  Akukon-saqarTvelo Cvens kompanias acousto-s sTavazobs 20-30% fasdaklebas rogorc azomviT samuSaoebze aseve proeqtirebaze. damatebiT proeqtebze romelsac ganaxorcielbs Cveni kompania, Akukon-saqarTvelo ar iTxovs masalaTa reviziasa da zedamxedvelobis safasurs.